صفحه اصلی > معرفی کنگره
.: معرفی کنگره

ایمنی بیمار عبارت است از جلوگیری از خطاها در خدمات بهداشتی و درمانی و حذف آسیبهایی که به سبب این خطاها به بیماران وارد می شود. انستیتو پزشکی آمریکا در سال 1999 گزارشی را با عنوان "To Err is Human" در خصوص ایمنی بیمار منتشر کرد که توجه زیادی با خود جلب نمود. در این گزارش آمده است که در آمریکا 48000 تا 98000 نفر در سال بر اثر خطاهای پزشکی جان خود را از دست می دهند که هزینه ای معادل 6 میلیارد دلار دارد. تجویز داروها بخش مهم و و کلیدی از خدمات بهداشتی-درمانی است و گزارش انستیتو پزشکی آمریکا بستری شدن 80000 نفر و مرگ بیش از 7000 نفر بر اثر خطا در تجویز و مصرف داروها را ذکر کرده است. همین گزارش ذکر می کند بخش قابل توجهی از این خطاها و آسیبهای منتج از آنها با مداخلات ساده بطور نسبی یا کامل قابل پیشگیری و اجتناب است. گزارشهای مشابهی در کشورهای دیگر دنیا منتشر شده اند که همگی وخامت اوضاع را نشان می دهند. از این تاریخ تاکنون این موضوع تبدیل به یک اولویت پژوهشی و بهداشتی-درمانی شده است و تلاشهای زیادی برای بررسی وضعیت موجود، بکارگیری و ارزیابی روشهای علمی برای مقابله و تعریف شاخصهای برای اندازه گیری موفقیت این مداخلات صورت گرفته است. سازمان بهداشت جهانی شعار خود را "ابتدا به بیمار آسیب نزنید" انتخاب و هزاره جدید هزاره ایمنی و کیفیت نام گرفت. دانشمندان این حوزه معتقدند بجای تمرکز بر خطاهای فردی باید به خطاهای موجود در سیستم بهداشت-درمانی توجه شود. اگرچه کارهای زیادی در این حوزه انجام شده است ولی راه درازی را برای موفقیت کامل در پیش رو داریم و گزارشهای موخر همچنان از شیوع بالا خطاها و آسیب های ناشی از آن حکایت دارد. لذا بیماران و کلیه همکاران بالینی و غیربالینی در حوزه بهداشت و درمان به اهمیت و اولویت بحث خطا و ایمنی بیش از گذشته اذعان دارند. در کشور عزیز ما نیز در سالهای اخیر توجه زیادی به ایمنی بیمار و کیفیت خدمات بهداشتی-درمانی شده است. اگرچه گزارش جامعی از شیوع و وضعیت ایمنی بیماران منتشر نشده ولی مردم و مسوولین ضرورت پرداختن به آنرا احساس می کنند. در کنگره حاضر تلاش خواهد کرد آخرین دستاوردهای حوزه ایمنی و کیفیت در تجویز و مصرف داروها ارایه شده و مورد بررسی قرار گیرد و توجه مسوولین و مردم بیش از پیش به این معضل و راه های حل آن جلب گردد.