صفحه اصلی > راهنمای تهیه پوستر
.: راهنمای تهیه پوستر

راهنمـای تهیه پوستر
در صورتیکه مقاله شما توسط کمیته داوران به صورت پوستر پذیرفته شده است باید مطابق با فرمت ذیل پوستر خود را تهیه و به هنگام حضور در کنگره به همراه داشته باشید ،
 
 • ابعاد پوستر:
پوستر باید در ابعاد  90×70 سانتی متر تهیه شود. 
 • محتـوای پـوستر:
محتوای پوستر باید شامل موارد زیر باشد:
 • عنوان مقاله:
عنوان مقاله  باید در بالای پوستر نوشته شود و اندازه قلم به حدی باشد که خواننده بتواند از فاصله 2 متری آن را براحتی بخواند. برای نمونه می توان از فونت تیتر استفاده کرد.
 
 • نویسنده یا نویسندگان:
نام نویسندگان مقاله در زیر عنوان با اندازه قلم یا سایز فونتی کوچکتر، نوشته شود.
 
 • مشخصات نویسنده یا نویسندگان (مرتبه علمی ودانشگاه یا موسسه):
در زیر نام نویسندگان ، مشخصات با همان اندازه مربوط به نام نویسندگان نوشته شود.
 
 • چکیـده مقـاله و کلمات کلیدی:
در چكيده مقاله مقدمه، هدف، روش پژوهش ، نتايج و کلمات کلیدی باید ذكر شوند. چکیده حداکثر 250 کلمه باشد.
 • مقدمه
 • روش کار
 • یافته ها
 •  بحث و نتیجه گیری
 • کلمات کلیدی
 • منابع
 
 
متن اصلـی 

(در صورت تمایل این قسمت را در پوستر قرار دهید)
 
مقدمه: خواننده باید بتواند به راحتی از فاصله یک متری مطالب این بخش و ادامه آن را بخواند، لذا پیشنهاد می گردد  سایز فونت بین 14 تا 18 و نوع فونت B Nazanin باشد.
روش کار: این بخش نیز باید ضمن حفظ اصل پیام تا حد ممکن کوتاه و رسا باشد و با همان فونت مقدمه ادامه یابد.
یافته هـا: به کارگیری ذوق و سلیقه در استفاده از جداول، نمودارها و شکل ها بسیار مهم است. این بخش باید به نحوی باشد که خواننده پوستر بتواند به راحتی با آن ارتباط برقرار کند .
بحث ونتیجه گیری: این بخش نیز مانند مطالب قبلی باید به خوبی و با فونت قبلی تنظیم گردد.
منابع: در نوشتن منابع نیز دقت شود که در صورتی که تعداد آن زیاد است به منتخب یا گزیده آن بسنده شود تا از فضای پوستر بتوان به نحو بهتری استفاده کرد. منابع با اندازه قلم یا سایز فونت کوچک تری بین 12 تا 16 نوشته می شوند.
 
برای اطلاع از فهرست داوری مقالات، به لینک های زیر مراجعه فرمایید.