صفحه اصلی > فهرست مقالات پذیرفته شده
.: فهرست مقالات پذیرفته شده


1- مقالاتی که به صورت پوستر پذیرفته شده اند.

2- مقالاتی که به صورت سخنرانی پذیرفته شده اند.


نکات قابل توجه:
  • شرکت کنندگان محترمی که مقالات آنها پذیرفته شده اند در صورتیکه چکیده مقاله خود را تنها به یک فرمت انگلیسی یا فارسی ارسال نموده اند، جهت پذیرش نهایی می بایست حتما چکیده مقاله خود را به هر دو صورت انگلیسی و فارسی ارسال نمایند . لطفا جهت این موضوع، چکیده های مقالات را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 3/8/94 به آدرس ایمیل کنگره info@cong-rud.mums.ac.ir ارسال نمایید.


زمان نصب پوسترها متعاقبا اعلام خواهد شد.