صفحه اصلی > محورهای کنگره
.: محورهای کنگره

محورهای کنگره:
1- کارآزمایی بالینی (Clinical Trial)
2- ایمنی تجویز و مصرف دارو (Drug Safety)
3- ارزیابی تجویز و مصرف دارو (Drug Use Evaluation)
4- اقتصاد تجویز دارو (Pharmacoeconomics)
5- فارماکوکینتیک بالینی (Clinical Pharmacokinetics)
6- اپیدمیولوژی تجویز و مصرف دارو (Pharmacoepidemiology)
7- فارماکوویژلانس (Pharmacovigilance)
8- درمانهای دارویی جدید بیماریها (New Drug Therapy of Disease)