صفحه اصلی > ثبت نام در آموزش مداوم
.: ثبت نام در آموزش مداوم

کسانی که متقاضی استفاده از امتیاز بازآموزی آموزش مداوم هستند، لازم است در سامانه آموزش مداوم کشوری ثبت نام به عمل آورده و هزینه مربوطه را در آن قسمت پرداخت نمایند.