صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی

اعضاء کمیته علمی:

 1. دکتر امیر هوشنگ محمدپور ( دکترای داروسازی بالینی- دانشیار گروه داروسازی بالینی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد)
 2. دکتر سپیده الیاسی ( دکترای داروسازی بالینی- استادیار گروه داروسازی بالینی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد)
 3. دکتر غلامرضا کریمی (PhD فارماکولوژی – سم شناسی- استاد گروه فارماکودینامی و سم شناسی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد)
 4. دکتر خیرا... غلامی ( دکترای داروسازی بالینی- استاد گروه داروسازی بالینی- دانشگاه علوم پزشکی تهران )
 5. دکتر مجتبی مجتهد زاده ( دکترای داروسازی بالینی- استاد گروه داروسازی بالینی- دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 6. دکتر پدیده قائلی ( دکترای داروسازی بالینی- استاد گروه داروسازی بالینی- دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 7. دکتر فانک فهیمی ( دکترای داروسازی بالینی- استاد گروه داروسازی بالینی- دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 8. دکتر سها نمازی ( دکترای داروسازی بالینی- دانشیار گروه داروسازی بالینی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
 9. دکتر امیر هوشنگ زرگرزاده ( دکترای داروسازی بالینی- استاد گروه داروسازی بالینی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
 10. دکتر زهره موسوی ( فوق تخصص غدد- استاد گروه داخلی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد)
 11. دکتر فاطمه ناظمیان ( فوق تخصص نفرولوژی- دانشیار گروه داخلی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد)
 12. دکتر فاطمه همایی ( متخصص رادیوتراپی انکولوژی – دانشیار گروه انکولوژی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد)
 13. دکتر فاطمه محرری ( فوق تخصص روانپزشکی اطفال- دانشیار گروه روانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد)
 14. دکتر فاطمه اخلاقی ( PhD فارماکوکینتیک بالینی- دانشگاه رودآیلند- آمریکا)
 15. دکتر روبرت ورهیچ (عضو و مدیر مرکز تحقیقات خدمات سلامت هلند)