صفحه اصلی > کمیته اجرایی
.: کمیته اجرایی

اعضاء کمیته اجرایی:

 1. دکتر محمدرضا صابری(دبیر اجرایی کنگره)
 2. دکتر حسین روغنگران
 3. دکتر محمدابراهیم شوشتری
 4. دکتر علی اصغر اسماعیل زاده
 5. دکتر محمدرضا محمدیان
 6. دکتر علیرضا عطاران
 7. دکتر رزیتا سالاری
 8. دکتر یوسف مهرافشان
 9. دکتر رویا جباری
 10. دکتر فرشته غفاری
 11. مهندس نفیسه مقدادیان
 12. مهندس نعیمه عشقی
 13. دکتر جواد دانای باغکی
 14. دکتر سمانه احمدی
 15. دکتر مرضیه هراتی
 16. دکتر زهرا حاج زاده
 17. دکتر آرزو سبحانی
 18. دکتر آرمین سیستانیان
 19. مریم ربانی
 20. مهندس نرگس بهمن زاده
 21. ملیحه امیرخانی
 22. شیوا ژیانی
 23. مهدی صنعتی
 24. مسعود بدیعی
 25. ابراهیم صادقی