| درباره کنگره > ساختار سازمانی کنگره > دکتر امیرهوشنگ محمدپور – مدیر گروه داروسازی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
.: ساختار سازمانی کنگره  >  دکتر امیرهوشنگ محمدپور – مدیر گروه داروسازی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد