| درباره کنگره > ساختار سازمانی کنگره > دکتر مصطفی مهرابی بهار – رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد
.: ساختار سازمانی کنگره  >  دکتر مصطفی مهرابی بهار – رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد