| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

محل برگزاری کنگره

محل برگزاری کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو هتل پنج ستاره پردیسان مشهد می باشد.


ادامه مطلب1394/05/28

صفحه اولصفحه قبل234صفحه بعدصفحه آخر