| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اعلام برنامه زمانبندی برگزاری کنگره

برنامه زمانبندی و فهرست پانل های کنگره بین المللی کیفیت ، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو اعلام گردید.

ادامه مطلب1394/07/15

اعلام عناوین و زمانبندی برگزاری کارگاه های آموزشی کنگره

عناوین و زمانبندی کارگاه های آموزشی کنگره بین المللی «کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو» اعلام گردید.

ادامه مطلب1394/07/15

نحوه پرداخت هزینه های کنگره

اعلام شماره حساب جهت پرداخت هزینه های کنگره

ادامه مطلب1394/06/18

تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات

مهلت ارسال خلاصه مقالات به کنگره بین المللی «کیفیت ، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو» تا 31 شهریور ماه 1394 تمدید گردید.

ادامه مطلب1394/05/28

صفحه اولصفحه قبل234صفحه بعدصفحه آخر